Baner markowy 728x90

Artykuły sponsorowane

Następne »

Wyróżnione wpisy

Regulamin

Regulamin Serwisu POL-BC określa prawa i obowiązki zerejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora (serwis pol-bc.com) jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Regulamin ten określa umowę o korzystaniu z portalu pol-bc.com między Użytkownikiem a serwisem pol-bc (Administrator).

Członkowstwo w POL-BC zastrzeżone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Regulamin ten można otworzyć linkiem „Regulamin” i wydrukować.

1. Przedmiot
1.1 Serwis POL-BC oferuje zarejestrowanym członkom zamknięte, bezpłatne forum komunikacyjne w celu nawiązywania kontaktów biznesowo-gospodarczych. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

1.2 POL-BC udostępnia Użytkownikom Serwisu dane i informacje innych zerejestrowanych tylko w zgodzie z obowiązującym prawem i Regulaminem Serwisu POL-BC.
Serwis pol-bc.com upoważniony jest do natychmiastowego usunięcia nielegalnych treści ze stron portalu POL-BC.

1.3 Użytkownik akceptuje fakt, że 100% funkcjonowanie i dostępność stron portalu POL-BC jest technicznie niemożliwe. Szczególnie dozór techniczny i prace nad ulepszeniami w systemie oraz wydarzenia, na które pol-bc.com nie ma żadnego wpływu (n.p. zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, wyłączenie prądu etc.) mogą prowadzić do chwiliowych zakłóceń lub blokady usług portalu POL-BC.

1.4 Portal POL-BC oferuje Użytkownikom platformę komunikacyjną w celu nawiązywania nowych kontaktów i udostępnia w tym celu jedynie aplikacje techniczne. Serwis pol-bc.com nie bierze udziału w komunikacji między Użytkownikami. Pol-bc.com nie jest także partnerem w umowach zawieranych między Użytkownikami portalu. Użytkownicy odpowiedzialni są za wykonanie zawartych między sobą umów. Po-bc nie odpowiada za złamanie lub niewykonanie założeń umowy zawartej między Użytkownikami.

1.5 Członkowie platformy POL-BC sami dobrowolnie decydują, z kim nawiązują kontakt.

1.6 W przypadku ofert partnerskich dla członków, pol-bc.com jest jedynie pośrednikiem. W ofertach partnerskich obowiązuje regulamin i polityka ochrony prywatności przedsiębiorstwa, z którym Użytkownik zawiera umowę.


2. Rejestracja, zapewnienia przy rejestracji
2.1 Użytkownik może korzystać z usług portalu POL-BC dopiero po zarejestrowaniu się.

2.2 Użytkownik zapewnia, że wszystkie wpisane przy rejestracji dane osobowe odpowiadają prawdzie. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych .
Zakazane jest używanie pseudonimów osobistych, artystycznych, inicjałów, nazw firm, itp. W przypadku usunięcia danych wymaganych podczas procesu rejestracji użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

2.3 Użytkownik zapewnia, że rejestrując się na portalu, osiągnął już pełnoletniość.

2.4 Rejestrując się Użytkownik wybiera sobie hasło. Aby zapobiec wszelkiem nadużyciom,Użytkownik
zobowiązany jest do zabezpieczenia hasła.

2.5 W momencie rejestracji Użytkownik zgłasza swoje zainteresowanie korzystaniem z usług portalu
POL-BC. Uruchamiając konto Użytkownika, pol-bc.com zgadza się na zawarcie umowy z Użytkownikiem. W ten sposób zostaje zawarta umowa między Użytkownikiem a pol-bc.com

2.6 Każdy Użytkownik może się zarejestrować tylko jeden raz i stworzyć tylko jedno konto.

2.7 Administrator nie jest w stanie sprawdzić, czy zarejestrowany na portalu POL-BC
Użytkownik jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje. pol-bc.com nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość tożsamości Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien sam sprawdzić i upewnić się o prawdziwości danych osobowych innych Użytkowników.

3 Obowiązki Użytkownika
3.1 Użytkownik zobowiązany jest do wpisu zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd danych w swoim profilu osobistym i w komunikacyjnym.
Nie wolno używać pseudonimów osobistych i artystycznych.

3.2 Użytkownik zapewnia, że publikacja umieszczonych przez niego na portalu POL-BC zdjęć nie narusza praw autorskich. W razie uchybienia prawu odpowiada Użytkownik.

3.3 Korzystając z treści i usług portalu POL-BC, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania obowiązujących przepisów prawnych oraz praw innych osób.
Między innymi nie wolno Użytkownikowi umieszczać treści: nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa albo obraźliwych - niezależnie od tego, czy te treści dotyczą innych Użytkowników, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, pornograficznych albo uchybiających prawu o ochronie młodocianych.
Zakazane jest reklamowanie, oferowanie lub sprzedaż produktów pornograficznych albo uchybiających prawu o ochronie młodocianych.
Nagabywanie innych Użytkowników, szczególnie przez rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
Używanie bez zezwolenia prawnie chronionych treści (prawa autorskie, majątkowe, prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych) lub reklamowanie, oferowanie czy też sprzedaż zastrzeżonych towarów i usług.
W razie uchybienia prawu odpowiada Użytkownik.

3.4 Użytkownik zobowiązuje się nie nagabywać innych Użytkowników również poprzez działanie, które nie jest uregulowane przepisami prawnymi:
- rozsyłanie listów łańcuszkowych
- jednoczesne rozsyłanie prywatnych wiadomości o identycznej treści do wielu innych Użytkowników
- realizowanie i wspieranie struktur sprzedaży
- obraźliwą i nacechowaną seksualnie komunikację.

3.5 Użytkownik zobiązuje się w szczególności do:
Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie portalu, jak również działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników.

4. Zmiany na portalu POL-BC

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w oferowanych na portalu POL-BC usługach, jeśli nie będzio to szkodzić Użytkownikowi.

5. Przebieg, zakończenie umowy, zwrot z góry uiszczonych opłat

5.1 Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć umowę o darmowym członkowstwie Pol -BC. Umowę można wypowiedzieć wypełniając formularz kontaktowy. Wypowiadając umowę, należy podać Nik oraz zarejestrowany adres mailowy.

5.2 Administrator ma w każdej chwili prawo do wypowiedznia Użytkownikowi umowy, gdy ten naruszy niniejszy Regulamin. Szczególnie gdy Użytkownik:
- nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych
- narusza umowne obowiązki, a szczególnie punkty 2 i 3 niniejszego Regulaminu
- działa dla związków i organizacji, których działalność jest obserwowana przez organa bezpieczeństwa i ochrony praw dzieci i młodzieży
- szkodzi innym Użytkownikom portalu
- jest członkiem sekty lub innej kontrowersyjnej grupy wyznaniowej

5.3 Z ważnych przyczyn zawartych w punkcie 5.2 administrator ma prawo, niezależnie od wypowiedzenia umowy, przeprowadzić następujące sankcje względem użytkownika:
- usunąć treści wstawione przez Użytkownika oraz zablokować jego konto,
- upomnieć Użytkownika
- zablokować dostęp Użytkownika do portalu pol-bc.com.

6. Odpowiedzialność za treści, dane i /lub informacje Użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności ani za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, ani za informacje i treści zewnętrznych linków. Administrator nie gwarantuje wiarygodności takich treści .
Jeśli Użytkownik zauważy bezprawne i niezgodne z Regulaminem wykorzystywanie portalu pol-bc.com, powinien zawiadomić o tym Administratora.

6.1 Oferty
Dodawane mogą być tylko oferty współpracy. Ogłoszenia typu usługi, sprzedaż, kupno nie będą publikowane w serwisie.

7. Obsługa klienta / Support
Klient może pytania i oświadczenia związane z umową o korzystaniu z portalu POL-BC zgłaszać formularzem kontaktowym, e - mailem, faksem lub listownie.

8. Odpowiedzialność Administratora portalu (Sewis pol-bc.com)
Roszczenia o wynagrodzenie szkody – obojętnie z jakiego powodu prawnego –przeciw pol-bc.com (inkl. osób aktywnie ich wspierających) wynikającej z zaniedbania mogą być zgłaszane jedynie wtedy, gdy zostanie poważnie naruszony podstawowy obowiązek Administratora. Takim obowiązkiem jest zagwarantowanie Użytkownikowi zawarcia umowy.
Wysokość roszczenia jest w takim przypadku ograniczona do typowych przewidywalnych szkód.
Ograniczenia takie nie obowiązuzją, jeśli szkody pokryte będą przez ubezpieczenie serwisu pol-bc.com

9. Zwolnienie z roszczeń
Użytkownik zwalnia pol-bc.com z wszelkich roszczeń, które inni Użytkownicy, względnie osoby Trzecie wniosą przeciw pol-bc.com. z powodu naruszenia ich praw poprzez treści wstawione przez Użytkowników na portalu POL-BC.
Użytkownik zwalnia również pol-bc.com z wszelkich roszczeń, inkl. o wynagrodzenie szkody, które inni Użytkownicy, względnie osoby Trzecie wniosą przeciw pol-bc.com z powodu naruszenia ich praw poprzez korzystanie Użytkownika z usług na portalu POL-BC. Użytkownik przejmie wszystkie koszty, inkl. obrony prawnej - adwokackiej, powstałe poprzez naruszenie praw innych. Wszystkie inne dalej idące prawa dla pol-bc.com oraz roszczenia pol-bc.com o wynagrodzenie szkody pozostją nietknięte.
Powyższe obowiązki nie dotyczą Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie odpowiada za naruszenie prawa.

10. Polityka ochrony prywatności
Pol-bc.com jest świadome, że dla Użytkowników POL-BC bardzo ważne jest odpowiedzialne obchodzenie się z ich osobistymi danymi. pol-bc.com przestrzega wszystkich przepisów prawnych dotyczących ochrony prywatności (prawo polskie, wytyczne Uni Europejskiej i każde inne prawo o ochronie prywatności). pol-bc.com ani nie przekaże danych osobistych Użytkowników nieupoważnionym osobom Trzecim, ani nie poda do dalszej wiadomości.
Zapewnienie o chronie prywatności zawarte jest w załączniku „Polityka ochrony prywatności”, dostępnym z każdej strony portalu POL-BC.

11. Przepisy końcowe

11.1 Umowa oraz jej zmiany wymagają formy pisemnej. Umowy pomocnicze nie istnieją.

11.2 Administrator. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników. Jeżeli Użytkownik w ciągu sześciu tygodni od poinformowania nie zgłosi sprzeciwu przeciw zmianom w Regulaminie, obowiązuje zmieniony Regulamin. pol-bc.com w zawiadomieniu o zmianach, poinformuje Użytkowników o prawie sprzeciwu i jego znaczeniu.

11.3 Jeżeli nie będzie innych postanowień, Użytkownik może wszystkie swoje oświadczenia przesyłać do serwisu mailem, formularzem kontaktowym, faksem czy też listem.
pol-bc.com może wszystkie swoje oświadczenia przesyłać Użytkownikom mailem, formularzem kontaktowym, faksem czy też listem na adres, który Użytkownik podał w swoim koncie jako aktualne dane kontaktowe.

11.4 W razie pojedyńczych zmian lub unieważnienia któregoś punktu postanowienia Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy .

11.5 Miejscem wykonania jest siedziba pol-bc.com.

11.6 Miejscem sądu jest, jeśli prawnie dopuszczalne, siedziba pol-bc.com.

11.7 Obowiązuje prawo niemieckie zgodnie z wykluczeniem kolizji przepisów międzynarodowego prawa prywatnego i przejętych przez prawo niemieckie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych.