Baner markowy 728x90

Wyróżnione wpisy

Praca w Niemczech

Jakie uregulowania z zakresu prawa pobytu i prawa meldunkowego obowiązują wobec obywateli Unii, którzy podejmują zatrudnienie w Niemczech?

 

Obywatele UE mogą wjechać na terytorium Niemiec na podstawie swobody przemieszczania się osób, jeżeli posiadają ważny paszport lub dowód tożsamości. Nie jest wymagane posiadanie wizy.

W przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania do Niemiec, obywatele Unii zatrudnieni w Niemczech, podobnie jak krajowcy, muszą się zameldować w Urzędzie Meldunkowym swojego miejsca zamieszkania w Niemczech.

Obowiązujące są przy tym wymagania prawa meldunkowego tego kraju związkowego, w którym wybierają oni swoje miejsce zamieszkania. Urząd Meldunkowy przekazuje następnie niezbędne dane meldunkowe do Urzędu ds. Cudzoziemców, który to z urzędu, a więc bez konieczności występowania z wnioskiem, wystawia obywatelowi Unii zaświadczenie o prawie pobytu. Udzielenie tego zaświadczenia nie warunkuje prawa do pobytu obywateli UE w Niemczech, a jedynie prawo to dokumentuje.

Urząd ds. Cudzoziemców może jednak zażądać uwiarygodnienia, że spełnione są warunki do korzystania z prawa swobodnego przemieszczania się osób, np: domagając się przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy lub umowy o pracę. W celu uniknięcia dodatkowej wizyty w Urzędzie ds. Cudzoziemców zalecane jest więc przedłożenie zaświadczenia od pracodawcy lub umowy o pracę bezpośrednio przy zameldowaniu w Urzędzie Meldunkowym. Urząd Meldunkowy przekazuje

następnie te dokumenty wraz z niezbędnymi danymi meldunkowymi do Urzędu ds.Cudzoziemców.

 

Małżonkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie itd.), którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, mogą towarzyszyć obywatelom UE zatrudnionym w Niemczech lub do nich później dołączyć. Nie muszą oni ani pracować zawodowo, ani obywatel UE nie musi przedstawiać dowodów, że dysponuje środkami na ich utrzymanie. Zstępni, którzy ukończyli 21 rok życia, oraz wstępni (rodzice, dziadkowie itd.) mogą

towarzyszyć lub później dołączyć, o ile obywatel UE lub jego małżonek zapewni im utrzymanie. Wszystkim innym krewnym może być przyznane prawo pobytu, jeżeli jest ono konieczne dla uniknięcia rażących dolegliwości. Dla wjazdu członków rodziny zatrudnionych w Niemczech obywateli UE niebędących obywatelami Unii (tzw. obywatele państw trzecich) na terytorium Niemiec, w zależności od państwa pochodzenia, może być konieczne posiadanie wizy. Dla członków rodziny obywateli UE posiadających obywatelstwo państw trzecich w ciągu sześciu miesięcy jest wydawana karta pobytu będąca dokumentem potwierdzającym ich prawo pobytu. W tym celu muszą oni przedłożyć ważny paszport lub dokument zastępujący paszport oraz przedstawić dowody, że są

członkami rodziny obywateli UE żyjących w Niemczech lub że wraz z nimi wjeżdżają na terytorium Niemiec. Zaświadczenie o podaniu tych danych jest wydawane niezwłocznie. Żadne inne wymogi nie muszą być spełnione.

Partnerzy rejestrowi w związku osób tej samej płci niebędący obywatelami UE mogą również dołączyć do swojego partnera. Podlegają oni tym samym przepisom ustawy o prawie pobytu, które stosuje się w przypadku późniejszego dołączenia partnera do obywatela niemieckiego. W ten sposób dla członków rodziny posiadających obywatelstwo państw trzecich oraz dla partnerów rejestrowych

obywateli UE zatrudnionych w Niemczech w porównaniu z innymi obywatelami państw trzecich zostały stworzone znaczne ułatwienia przy wjeździe i pobycie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.


Autor: Redakcja Pol-Bc

Zródło:Federralne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)