Baner markowy 728x90

Wyróżnione wpisy

Blogi

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że w świetle prawa przedsiębiorcą jest sama spółka, zaś nie musi być nim sam wspólnik. Działalność spółki jest więc niezależna od jej składu osobowego. Nie ma więc żadnych przeszkód, by udziały w spółce były przedmiotem obrotu. Sprzedaż udziałów nie wpływa w żaden sposób na bieżącą działalność spółki, na jej zobowiązania, plany biznesowe i ich realizację. Stroną wszystkich umów jest bowiem sama spółka, jako osoba prawna, a nie jej wspólnicy. Warto więc przyjrzeć się, jak wyglądają zasady zbywania i nabywania udziałów w spółce z o.o.

  Nie ulega wątpliwości, że przed nabyciem udziałów należy sprawdzić, czy osoba, która chce je sprzedać jest rzeczywiście wspólnikiem. Najłatwiej sprawdzić aktualny wypis spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Należy jednak pamiętać, że dane tam ujawnione nie muszą być prawdziwe, ani aktualne. Może się bowiem zdarzyć, że nie wpisano jeszcze jakiejś zmiany albo sprawa sporna, od której ten wpis zależy ciągle się toczy. Jednakże zaniechanie sprawdzenia spółki w KRS faktycznie wyłącza ochronę kupującego.

  W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że do sprzedaż udziałów musi być dokonana w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Nie należy tej formy mylić z aktem notarialnym. Polega ona na tym, że notariusz jedynie poświadcza za zgodność podpisy stron na dokumencie umowy, który przygotowują same strony. Umowa bez podpisów poświadczonych przez notariusza nie wywoła skutków prawnych, jednakże późniejsze ich poświadczenie skutkować będzie tym, że umowa będzie uważana za zawartą od chwili poświadczenia podpisów, nie zaś od jej podpisania przez strony. Tak zawartą umowę należy oczywiście zgłosić do KRS wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu wspólników.

  Jak każda niemal umowa, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być zaopatrzona w kilka dodatkowych postanowień. Do najczęściej spotykanych należą warunek i termin. Umowa może być zawarta pod warunkiem zawieszającym, to znaczy, że nie wejdzie ona w życie do czasu ziszczenia się warunku. Warunkiem takim może być na przykład zapłacenie przez kupującego ceny za nabywane udziały. Często uzależnia się również skuteczność umowy od uzyskania zgody osoby trzeciej, którą będzie najczęściej sama spółka albo któryś z jej wspólników. Innym warunkiem jest warunek rozwiązujący. Polega on na tym, że umowa skuteczna od jej zawarcia automatycznie przestaje obowiązywać w przypadku, gdy ten warunek się ziści. Jako przykład możemy wskazać ogłoszenie upadłości spółki.

  W umowach sprzedaży udziałów często zamieszczane są postanowienia dotyczące sposobu zapłaty – najczęściej przelewem na oznaczone konto sprzedającego. Nabywca udziałów, który chce zostać następnie wpisany, jako wspólnik do KRS będzie musiał wykazać, że doszło do zapłaty ceny. Jeżeli warunek skuteczności umowy uzależniony jest od dokonania zapłaty w oznaczony sposób, to zapłacenie w innej formie zastępczej, jaką jest potrącenie, jak na przykład przez potrącenie nie wywoła skutku prawnego w postaci dojścia umowy do skutku. Innymi słowy, uznać należy, że wskazanie sposobu zapłaty poprzez określenie przelewu na konkretny rachunek bankowy wyłącza możliwość potrącenia.

  W praktyce dochodzi do bardzo ciekawych sytuacji, w których nabywca chcący zapłacić poprzez potrącenie nie zdaje sobie sprawy, że nie nabył skutecznie udziałów. Co więcej, pamiętać należy, że oświadczenie o potrąceniu może być złożone dopiero, gdy obie wierzytelności są wymagalne, co oznacza, że złożenie tego oświadczenie przed upływem terminu zapłaty za udziały nie wywoła skutków prawnych.

  Reasumując, stwierdzić należy, że umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega wszystkim ogólnym zasadom prawa cywilnego. Może być zawarta pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, podlega również ogólnym przepisom o wykonaniu zobowiązań, w tym o potrąceniu. Sprzedawca będzie również odpowiedzialny wobec nabywcy za wady prawne udziałów w tytułu rękojmi.

  Więcej na blogu: www.andrzejjakubiec.pl

   

  http://andrzejjakubiec.pl/sprzedaz-udzialow-w-spolce-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

Komentarze

0 komentarzy