Wyróżnione wpisy

Blogi

Dług może się przedawnić

 • Dług może się przedawnić ! – upomniałeś się o swoje pieniądze?

   

  Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie KRD („Portfel należności polskich przedsiębiorców”) ok. 84% polskich Firm ma kłopoty z uzyskaniem zapłaty od swoich kontrahentów. Zwykle problem ten dotyka małych i średnich przedsiębiorców. Brak terminowych płatności to podstawowa bariera w rozwoju firmy ale także przyczyna poważnych problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

  Niestety mimo wielu dostępnych środków zapobiegawczych, nadal wielu przedsiębiorców odsuwa w czasie podjęcie działań celem odzyskania długu i bywa, że zaczyna działać za późno.

  Czas odgrywa znaczącą rolę bowiem im później podejmuje się procedury odzyskania należności tym mniejsze szanse na ich zaspokojenie bez konieczności rozpoczęcia działań prawnych, oczywiście dochodzi tu także ryzyko przedawnienia roszczeń.

  Przedawnienie nie sprawia, że dług znika. Wierzyciel może podjąć próby odzyskania swoich pieniędzy także w stosunku do należności przedawnionych – zwykle w drodze negocjacji polubownych, poprzez wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG czy KRD a także w drodze postępowania sądowego – tu jednak należy pamiętać, że dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia jeżeli podniesie zarzut przedawnienia, nawet gdy jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę zadłużenia.

  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 k.c.); Najczęściej obowiązujące terminy w zakresie działalności gospodarczej:

  • dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonanej sprzedaży – 2 lata;
  • dla roszczeń z tytułu umowy przewozu (TRANSPORT) – 1 rok;
  • dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy – 3 lata;
  • dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (wyrok/nakaz) – 10 lat.


  Istnieją narzędzia umożliwiające wierzycielowi  przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – wówczas po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo.

   

  Sposobów na przerwanie przedawnienia jest kilka:

  1. podjęcie czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju np.
   • wniesienie pozwu;
   • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem
   • zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
  2. wszczęcie mediacji;
  3. uznanie roszczenia przez dłużnika

   

  W przypadku realizowania transakcji międzynarodowych należy pamiętać, że w każdym kraju okres przedawnienia jest inny i określany przez lokalnie obowiązujące przepisy. Przykładowe terminy przedawnień dla roszczeń  z tytułu dokonanej sprzedaży:

  • Niemcy              3 lata
  • Ukraina, Rosja, 3 lata    
  • Czechy              3 lata                                    
  • Słowacja           4 lata      
  • Włochy             5-10 lat                 
  • Holandia           5 lata
  • Chiny                4 lata

   

  Należy pamiętać, że w/w terminy mogą się zmienić m.in. w zależności od charakteru sprawy, dlatego zaznaczamy, że szybkie reagowanie na pojawiający się problem nieterminowych wpłat od kontrahentów jest podstawą sukcesu.

  Alicja Hapke

  Dyrektor ICG – International Consulting Group